English

Algemene inkoopvoorwaarden van Rijk Zwaan Breeding B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Rijk Zwaan Breeding B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 5 januari 2011 onder nummer 24126474

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1    Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede de daaraan voorafgaande precontractuele fase, tussen Rijk Zwaan Breeding B.V. (verder te noemen Rijk Zwaan) en haar wederpartij (verder te noemen de Leverancier) met betrekking tot de levering van goederen dan wel de verlening van diensten door de Leverancier, voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  

1.2    De toepasselijkheid van de algemene (leverings)voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1    De kosten die voortvloeien uit het opstellen van en het uitbrengen van een aanbod (al dan niet op verzoek van Rijk Zwaan) komen uitsluitend voor rekening van Rijk Zwaan, indien partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2     Indien een bestelling of opdracht van Rijk Zwaan niet het gevolg is van een aanbod van de Leverancier, komt een overeenkomst tot stand doordat de Leverancier de schriftelijke bestelling of opdracht van Rijk Zwaan binnen de in de bestelling of opdracht opgenomen termijn ongewijzigd aanvaardt door toezending van een schriftelijke bevestiging van de bestelling of opdracht. Indien de bestelling of opdracht geen termijn voor aanvaarding bevat, geldt dat voor het tot stand komen van een overeenkomst de bestelling of opdracht binnen 30 dagen na haar dagtekening moet zijn aanvaard.

2.3    De Leverancier kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen ter zake van een vervolgopdracht.

 

Artikel 3. De levering

3.1    Zolang de door Rijk Zwaan gewenste goederen nog niet geleverd zijn, zal de Leverancier Rijk Zwaan steeds onverwijld informeren indien er nieuwe versies of modellen van de gewenste goederen op de markt worden gebracht. Indien Rijk Zwaan de voorkeur geeft aan een nieuwe versie of een nieuw model, zal de Leverancier Rijk Zwaan informeren over de mogelijkheden tot wijziging van de bestelling en de daarbij behorende kosten.

3.2    Ingeval van te leveren goederen dienen deze op voor de desbetreffende branche gebruikelijke wijze, behoorlijk, deugdelijk en duurzaam te zijn verpakt en op zodanige wijze te worden beveiligd, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat kunnen bereiken.

3.3    Indien de Leverancier voor de verpakking en het transport van de goederen specifieke herbruikbare materialen ter beschikking heeft gesteld, zal Rijk Zwaan deze, mits daarom vooraf uitdrukkelijk door de Leverancier is verzocht, na ontvangst van de goederen op kosten van de Leverancier naar het door hem opgegeven adres verzenden. Indien de Leverancier hier over niets uitdrukkelijk schriftelijk heeft bedongen is Rijk Zwaan vrij om dit materiaal zelf te gebruiken.

3.4    De Leverancier is verplicht om oude apparatuur die door hem vervangen wordt of verpakkingsmateriaal en andere afval –indien Rijk Zwaan hem hierom vraagt – zonder verdere kosten voor Rijk Zwaan mee terug te nemen.

3.5    Aflevering door de Leverancier van alle aan Rijk Zwaan te leveren goederen geschiedt onder vermelding van de contactpersoon of de Afdeling franco aan het door Rijk Zwaan opgegeven adres inclusief rechten (Delivery Duty Paid). De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zijn van toepassing.

3.6    De eigendom en het risico van de door Leverancier aan Rijk Zwaan te leveren goederen met toebehoren gaan, bij aflevering op het door Rijk Zwaan opgegeven adres over op Rijk Zwaan, tenzij sprake is van afkeuring van de goederen door Rijk Zwaan op gegronde redenen. De eigendom en het risico van goederen die bij aflevering, op gegronde redenen, door Rijk Zwaan worden afgekeurd, blijven bij de Leverancier rusten. De Leverancier zal er zorg voor dragen dat de door Rijk Zwaan afgekeurde goederen binnen vijf werkdagen worden opgehaald door of namens de Leverancier en vervangen door goederen die wel beantwoorden aan de overeenkomst. Na het verstrijken van de voormelde termijn van vijf werkdagen heeft Rijk Zwaan het recht om zelf de afgekeurde goederen op kosten van de Leverancier aan Leverancier te retourneren.

3.7    Rijk Zwaan heeft bij aflevering en binnen een redelijke termijn na aflevering het recht te verzoeken om de eventueel ter beschikking zijnde keuringsrapporten en/of certificaten (waaronder een CE certificaat met bijbehorende documenten). Daarnaast heeft Rijk Zwaan het recht geleverde producten te (laten) keuren, inspecteren, controleren en/of te testen. De kosten hiervan komen voor rekening van de Leverancier ingeval (een deel van) de geleverde goederen worden afgekeurd of niet voldoen aan de in de overeenkomst omschreven eisen.

3.8    Het is de Leverancier niet toegestaan een retentierecht of pandrecht uit te oefenen op de goederen die hij voor Rijk Zwaan onder zich houdt en/of aan Rijk Zwaan dient af te leveren.

3.9    De Leverancier dient een dreigende termijnoverschrijding voor de levering van goederen en/of diensten direct schriftelijk te berichten aan Rijk Zwaan. De overeengekomen leveringsdatum c.q. leveringstermijn is een fatale termijn. De Leverancier is bij overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 4. Door de Leverancier te gebruiken materialen

4.1    Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de Leverancier zorg dragen voor alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen. De te gebruiken materialen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en geschikt voor de uit te voeren werkzaamheden.

4.2    Voor zover Rijk Zwaan materialen, informatie en/of documenten ter beschikking stelt aan de Leverancier, is de Leverancier gerechtigd deze te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. De Leverancier is gerechtigd de betreffende materialen, informatie en/of documenten te verveelvoudigen, te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde van voorafgaande toestemming van Rijk Zwaan. Deze materialen, informatie en/of documenten blijven eigendom van Rijk Zwaan, ook ingeval deze door de Leverancier worden be- of verwerkt. Rijk Zwaan zal materialen, informatie en/of documenten, die haar eigendom zijn, voorzien van een bepaald herkenningsteken alvorens deze ter beschikking te stellen aan de Leverancier.

4.3    De Leverancier zal de door Rijk Zwaan ter beschikking gestelde materialen, informatie en/of documenten, afgescheiden van zaken die hem of enige derde toebehoren, bewaren. De Leverancier zal deze materialen, informatie en/of documenten, op eerste verzoek aan Rijk Zwaan teruggeven.

 

Artikel 5. Door de Leverancier in te schakelen personeel en derden

5.1    Ingeval de Leverancier voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst gebruik wenst te maken van diensten en/of leveringen van derden, behoeft de Leverancier, tenzij dit reeds tussen partijen was overeengekomen, hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijk Zwaan. Rijk Zwaan kan aan toestemming voorwaarden verbinden. Eventuele additionele kosten voor de uitvoering van de overeenkomst wegens de inschakeling van derden, komen voor rekening van de Leverancier, tenzij de kosten op instructie van Rijk Zwaan zijn gemaakt.

5.2    Het personeel dat door Leverancier wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst te voldoen aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid en aan de eventueel overeengekomen aanvullende eisen. Ditzelfde geldt voor de door Leverancier in te schakelen derden.

5.3    Indien naar het oordeel van Rijk Zwaan sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is Rijk Zwaan bevoegd de Leverancier te verzoeken ander personeel, dat wel voldoet aan de in lid 2 genoemde eisen, in te zetten voor de betreffende werkzaamheden.

5.4    Een door Rijk Zwaan verleende toestemming laat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Leverancier voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale zekerheidswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen onverlet. De Leverancier vrijwaart Rijk Zwaan voor elke aansprakelijkheid ter zake.

 

Artikel 6. Garanties

6.1    Tenzij tussen de partijen schriftelijk anders overeengekomen, garandeert de Leverancier bij levering van de overeengekomen goederen en/of diensten, dat de door hem geleverde goederen en/of diensten:

 • beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de overeengekomen specificaties, prestaties en voorwaarden;
 • geschikt zijn voor het doel waarvoor ze door Rijk Zwaan worden verworven en het daarmee samenhangende beoogde gebruik;
 • van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van (verborgen) gebreken, constructie-, fabricage- en materiaalfouten en ten minste voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, veiligheid en afwerking;
 • voldoen aan alle wettelijke bepalingen en aan alle van overheidswege gegeven voorschriften, zoals op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en duurzaamheid;
 • zullen worden geleverd op het overeengekomen tijdstip, dan wel in de overeengekomen periode;
 • niet zijn bezwaard met enig beperkt recht.

6.2    Indien Rijk Zwaan vaststelt dat de geleverde goederen en/of diensten niet (geheel) voldoen aan het bepaalde in lid 1, zal de Leverancier onverwijld, na door Rijk Zwaan hiervan in kennis te zijn gesteld, kosteloos zorg dragen voor herstel en vervanging ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen. Ingeval de Leverancier hiertoe niet binnen een door Rijk Zwaan gestelde redelijke termijn overgaat, is de Leverancier na het verstrijken van deze termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Rijk Zwaan is in dat geval gerechtigd om voor rekening van Leverancier, en al dan niet door inschakeling van derden, de geleverde goederen en/of diensten te (laten) herstellen of vervangen, zonder hierbij afbreuk te doen aan enige andere rechten die Rijk Zwaan op basis van de wet toekomen.

6.3    Tenzij partijen expliciet schriftelijk een afwijkende garantietermijn afspreken, bedraagt de garantietermijn 24 maanden, ingaand op de datum van levering van de goederen c.q. voltooiing van de levering van de afgesproken diensten. De garantietermijn wordt verlengd voor de duur dat de goederen en/of diensten niet (geheel) voldoen aan het bepaalde in lid 1. Tevens geldt voor vervangen, herstelde of opnieuw uitgevoerde onderdelen van de levering opnieuw een garantietermijn van 24 maanden. Voornoemde garantie houdt in dat gebreken, welke binnen de garantietermijn ontstaan, gratis en op eerste verzoek van Rijk Zwaan onmiddellijk en volledig door de Leverancier worden hersteld, zo nodig door middel van vervanging van (een deel van) de goederen, dan wel het opnieuw leveren van de diensten.

 

Artikel 7. Prijs en herziening van de prijs

7.1    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier. Hieronder wordt in ieder geval begrepen de koopprijs van de te leveren goederen en/of prijs voor de te leveren diensten, verpakkingskosten, transportkosten, invoerrechten, kosten van montage en instructie, reis- en verblijfkosten, administratiekosten en de kosten voor benodigde materialen.

7.2    Alle prijzen staan gedurende de looptijd van de overeenkomst vast. Indien inflatiecorrectie of andere prijspeilcorrectie beoogd is, zullen partijen dat uitdrukkelijk in de overeenkomst vastleggen.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Leverancier pas na afloop van de levering van de goederen en/of diensten aan Rijk Zwaan hiervoor een factuur sturen.

8.2    De factuur van de Leverancier dient een gespecificeerde opgave van de geleverde goederen en/of verleende diensten te vermelden, de datum en het kenmerk van de opdrachtbrief, de naam van de contactpersoon bij Rijk Zwaan en eventuele nader door Rijk Zwaan opgegeven kenmerken.

8.3    De factuur, inclusief omzetbelasting, zal door Rijk Zwaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. Overschrijding van deze betalingstermijn leidt tot het door Rijk Zwaan verschuldigd worden van wettelijke rente.

8.4    Onverminderd de wettelijke opschortingsrechten, is Rijk Zwaan gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten, indien zij constateert dat de factuur niet correct is en zij de Leverancier hier schriftelijk op heeft gewezen. Zodra Rijk Zwaan de correcte factuur ontvangt, vangt een nieuwe termijn voor betaling van 30 dagen aan. Rijk Zwaan is over de periode dat zij betaling van de factuur op grond van de hiervoor genoemde omstandigheid dan wel een wettelijke opschortingsrecht heeft opgeschort, geen wettelijke rente of andere rente verschuldigd aan de Leverancier.

8.5    Betaling van een door de Leverancier ingediende factuur impliceert geen afstand van enige rechten, die Rijk Zwaan op grond van deze voorwaarden of de wet toekomen.

8.6    Indien de overeenkomst voorziet in vooruitbetaling, heeft Rijk Zwaan het recht om van de Leverancier afdoende zekerheid te verlangen voor nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1    De Leverancier staat er naar beste weten voor in dat de door hem geleverde goederen en/of diensten geen inbreuk maken op auteurs-, merk-, octrooi-, modelrechten en/of andere rechten van derden.

9.2    Voor zover op de geleverde goederen en/of de diensten een intellectueel eigendomsrecht van een derde rust en Leverancier daarvan wetenschap heeft, of behoort te hebben, draagt de Leverancier, die garandeert hiertoe gerechtigd te zijn, er voor zorg dat Rijk Zwaan een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op deze rechten verkrijgt, zodat Rijk Zwaan de geleverde goederen en/of diensten voor het bestemde doel kan gebruiken. Ingeval aan Rijk Zwaan door de Leverancier gebruiksrechten worden toegekend zijn hier voor Rijk Zwaan, buiten de overeengekomen (koop)prijs, geen additionele kosten mee gemoeid.

 

Artikel 10. Veiligheid en milieu

10.1 De Leverancier, zijn werknemers en de eventueel door de Leverancier ingeschakelde derden zijn gehouden alle toepasselijke wettelijke voorschriften op het gebied van in ieder geval veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en gezondheid in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en –reglementen van Rijk Zwaan dienen, voor zover van toepassing, in acht te worden genomen door de Leverancier, zijn werknemers en eventueel door de Leverancier ingeschakelde derden. Rijk Zwaan zal de Leverancier, bij de totstandkoming van de overeenkomst, een exemplaar van de toepasselijke bedrijfsvoorschriften en –reglementen ter hand stellen.

 

Artikel 11. Verzekering en aansprakelijkheid

11.1 De Leverancier zal zich, ter dekking van de risico’s in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zoals met betrekking tot het transport en verlies van en schade aan bedrijfsinventaris van Rijk Zwaan, voldoende verzekeren bij een solide verzekeringsmaatschappij. De Leverancier zal Rijk Zwaan, op eerste verzoek, inzage verstrekken in de betrokken polis(sen) en desgewenst een bewijs van premiebetaling verschaffen.

11.2  Tenzij expliciet schriftelijk door partijen anders overeengekomen, gelden er geen uitsluitingen of beperkingen van de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid van de Leverancier, anders dan reeds in de wet vastgelegd.

 

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 De Leverancier zal het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, alle informatie die door of namens Rijk Zwaan ter beschikking wordt gesteld of waarvan de Leverancier kennis neemt tijdens de levering van de goederen en/of diensten alsmede de resultaten van geleverde diensten, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als voor onbepaalde tijd daarna, vertrouwelijk behandelen en niet op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijk Zwaan.

De voorgaande verplichting is echter niet van toepassing op dat gedeelte van de informatie, 

 1. dat reeds van openbare bekendheid was voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst;
 2. dat van openbare bekendheid is geworden anders dan als gevolg van enig nalaten of onrechtmatig handelen van de Leverancier;
 3. waarvan de Leverancier kan aantonen dat deze informatie reeds in zijn bezit was voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst;
 4. waarvan de Leverancier kan aantonen dat hij de informatie van een derde heeft ontvangen, die ten aanzien van de informatie geen geheimhoudingsverplichting had tegenover Rijk Zwaan; of
 5. die openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, mits Rijk Zwaan voorafgaand aan het openbaar maken op de hoogte is gesteld van de openbaarmakingsverplichting.

12.2 De Leverancier staat er voor in dat zijn werknemers alsmede alle derden die hij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, de in lid 1 van dit artikel opgenomen verplichtingen in acht nemen.

 

Artikel 13. Wijziging van de overeenkomst

13.1 Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts bindend indien deze tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2  Indien een beding uit deze voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. De overige bepalingen behouden zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

 

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 De Leverancier kan rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijk Zwaan aan een derde overdragen, vervreemden of bezwaren. Rijk Zwaan kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Eventuele extra kosten voor de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van een dergelijke overdracht of vervreemding, komen voor rekening van de Leverancier.

 

Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1 Naast de reeds in de wet opgenomen ontbindingsgronden is iedere partij voorts gerechtigd de overeenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden in de volgende gevallen:

 • faillissement of surseance van betaling van de andere partij;
 • stillegging van de bedrijfsvoering of liquidatie van (de onderneming van) de andere partij;
 • intrekking en/of weigering van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke vergunningen.

15.2 Ontbinding van de overeenkomst geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

15.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst blijven de artikelen betreffende geheimhouding, garanties, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en overdracht van rechten en verplichtingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten, alsmede de hieraan voorafgaande precontractuele fase, tussen Rijk Zwaan en de Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Artikel 17. Geschillenregeling

17.1 Partijen zullen alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, op minnelijke wijze trachten op te lossen.

17.2 Geschillen over of naar aanleiding van deze overeenkomst welke niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde rechter te Den Haag.