Nederlands

Opinie

Rijk Zwaan houdt zich bezig met de toekomst van voedsel en doet dat wereldwijd. Daardoor hebben we een rol in diverse maatschappelijke discussies. Bij veel van deze onderwerpen werken we nauw samen met andere bedrijven, o.a. in onze brancheorganisaties Plantum, Euroseeds en ISF. Hieronder vindt u de standpunten van Rijk Zwaan over een aantal maatschappelijke thema’s.

Genetische modificatie

Bij een GGO (genetisch gemodificeerd organisme) is het genetisch materiaal veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is. GGO’s worden vooral gebruikt in landbouwgewassen als maïs en soja; in groentegewassen komen gereguleerde GGO’s nauwelijks voor.

Het huidige assortiment van Rijk Zwaan bevat geen rassen die onder GGO regulering vallen. En we zijn van mening dat dergelijke GGO’s in groentegewassen niet nodig zijn. De grote biodiversiteit die van nature in groente voorkomt, geeft ons volop mogelijkheden om op natuurlijke wijze te veredelen.

Intellectueel eigendom

Rijk Zwaan vindt het belangrijk haar investeringen terug te verdienen om weer opnieuw te kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit kan worden gerealiseerd middels het kwekersrecht. In de laatste twee decennia heeft het octrooirecht zijn intrede gedaan in de plantenveredeling. Octrooien op technologische uitvindingen kunnen een bijdrage leveren aan innovatiekracht. Als octrooien zich uitstrekken tot biologisch materiaal kan dit echter belemmerend werken voor innovatie.

Rijk Zwaan is van mening dat octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal steeds beschikbaar moet zijn voor de ontwikkeling van nieuwe rassen; deze nieuwe rassen moeten ook gecommercialiseerd kunnen worden. We volgen hierin het standpunt van onze brancheorganisatie Plantum. We zijn initiatiefnemer en lid van het International Licensing Platform Vegetable (ILP), waarvan de leden elkaar tegen een redelijke vergoeding toegang geven tot geoctrooieerd biologisch materiaal.

Veel landen zijn aangesloten bij het internationale kwekersrechtverdrag (UPOV). Het is in beginsel niet toegestaan om zonder toestemming van de kwekersrechthouder teeltmateriaal van beschermde rassen te produceren en te verkopen.

Kleine boeren in ontwikkelingslanden hebben die toestemming echter niet nodig om zelf-gereproduceerd teeltmateriaal te bewaren en te gebruiken, te ruilen, of te verkopen, om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het kwekersrecht strekt zich namelijk niet uit tot handelingen die in de privésfeer en niet bedrijfsmatig worden verricht (UPOV 1991). Het stroomschema dat Oxfam, Plantum en Euroseeds samen hebben ontwikkeld, helpt boeren en veredelaars te bepalen wanneer de uitzonderingsgrond van toepassing is.

Nieuwe veredelingsmethoden

Er is in de laatste jaren een aantal nieuwe veredelingsmethoden ontwikkeld die de ontwikkeling van nieuwe rassen aanmerkelijk kunnen versnellen. Met betrekking tot een aantal van deze nieuwe veredelingsmethoden heeft het Europees Hof van Justitie op 25 juli 2018 bepaald dat zij als technieken van genetische modificatie beschouwd dienen te worden. Daarom vallen rassen die verkregen zijn met deze veredelingsmethoden onder de regulering van de GGO richtlijn 2001/18/EG.

Rijk Zwaan heeft in haar huidige assortiment geen rassen opgenomen die zijn verkregen met technieken waarop de GGO richtlijn van toepassing is. Overigens kan m.b.t. sommige producten de regulering en kwalificatie van producten per land verschillen. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet.

Positie kleine boeren

Rijk Zwaan wil ook in ontwikkelingslanden meerwaarde leveren en hanteert ook hier een hoge kwaliteitsstandaard. We kiezen bewust voor hybride rassen, en daarmee voor de lange termijn. De teelt van deze rassen vraagt een grotere investering dan traditionele ‘zaadvaste’ rassen, maar geeft uiteindelijk een hogere opbrengst en kwaliteit. Deze hybride rassen dragen hiermee bij aan de ontwikkeling van lokale afzetstructuren en een verhoging van de lokale groenteconsumptie. 

Rijk Zwaan is er van overtuigd dat kleinschalige, lokale telers een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening van ontwikkelingslanden. Goede rassen zijn hierbij belangrijk, maar niet voldoende. Om het potentieel van deze rassen te benutten, is kennisoverdracht essentieel. Daarbij werkt Rijk Zwaan intensief samen met overheden, NGO’s en andere (lokale) partners.

Duurzaamheid

Met onze zaden en met onze specifieke kennis en technieken leveren we een bijdrage aan een gezonde toekomst. Onze rassen zorgen voor een steeds efficiëntere benutting van landbouwgrond en een steeds lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor nieuwe rassen moeten we kunnen blijven beschikken over de genetische variatie die de natuur ons biedt. Voor het doen van proeven hebben we een gezonde bodem nodig. Het is dan ook logisch dat we respectvol en duurzaam omgaan met het milieu en onze hulpbronnen. 

Rijk Zwaan gaat niet alleen zuinig om met de aarde, maar heeft ook een duurzame benadering van werkgeverschap. Het primaire doel is medewerkers een prettige en duurzame baan te bieden. Deze aanpak zorgt voor een hoge medewerkerstevredenheid en een laag verloop, en leidt voor de onderneming tot gezonde groeicijfers.

Kinderarbeid

Rijk Zwaan keurt kinderarbeid sterk af. Omdat kinderarbeid helaas wel voorkomt in landen waar we actief zijn, zetten we het in deze landen actief op de agenda als gespreksonderwerp met onze partners. 

Omdat we weten dat India met betrekking tot kinderarbeid een risicogebied is, nemen we hier een aantal extra maatregelen. In onze contracten met producenten melden we expliciet dat we kinderarbeid niet toestaan. We laten onze producenten extern auditen. We investeren samen met een aantal collega-veredelingsbedrijven en lokale partners in voorlichting van ouders. Deze werkwijze zullen we op termijn ook in andere landen toepassen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is essentieel voor de veredeling van groenten. Om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven beantwoorden aan de behoeften uit de markt en bij kunnen dragen aan voedselzekerheid zijn we altijd op zoek naar nieuwe genetische variatie in onze gewassen.

We werken hierin samen met genenbanken over de hele wereld. We financieren verzamelmissies die genenbanken in staat stellen om hun collectie uit te breiden en genetische bronnen veilig te stellen voor de toekomst. Bovendien helpen we om deze bronnen te beschrijven, te kenmerken en te vermeerderen.

Octrooiwetgeving kan de beschermingsomvang van octrooien uitbreiden tot materiaal in publieke genenbanken, bijvoorbeeld tot rassen die wij zelf bij de genenbanken aanleveren. We zullen onze octrooien echter niet gebruiken om genenbanken te verbieden dat materiaal aan derden te leveren.

Door de samenwerking met genenbanken en de ontwikkeling van nieuwe rassen dragen wij direct bij aan het behoud van de agrobiodiversiteit op onze planeet en aan betere groenten voor volgende generaties.