Nederlands

Opinie

Rijk Zwaan houdt zich bezig met de toekomst van voedsel en doet dat wereldwijd. Daardoor hebben we een rol in diverse maatschappelijke discussies. Bij veel van deze onderwerpen werken we nauw samen met andere bedrijven, o.a. in onze brancheorganisaties Plantum, ESA en ISF. Hieronder vindt u de standpunten van Rijk Zwaan over een aantal maatschappelijke thema’s.

Genetische modificatie

Bij een GGO (genetisch gemodificeerd organisme) is het genetisch materiaal veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is.  GGO’s worden vooral gebruikt in landbouwgewassen als maïs en soja; in groentegewassen komen GGO’s nauwelijks voor.

Rijk Zwaan ontwikkelt geen rassen die onder GGO regulering vallen en is van mening dat GGO’s in groentegewassen niet nodig zijn. De grote biodiversiteit die van nature in groente voorkomt, geeft ons volop mogelijkheden om op natuurlijke wijze  te veredelen.

Intellectueel eigendom

Rijk Zwaan vindt het belangrijk haar investeringen terug te verdienen om weer opnieuw te kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit kan worden gerealiseerd middels het kwekersrecht. In de laatste twee decennia  heeft het octrooirecht zijn intrede gedaan in de plantenveredeling. Octrooien op technologische uitvindingen kunnen een bijdrage leveren aan innovatiekracht. Als octrooien zich uitstrekken tot biologisch materiaal kan dit echter belemmerend werken voor innovatie.

Rijk Zwaan is van mening dat octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal steeds beschikbaar moet zijn voor de ontwikkeling van nieuwe rassen; deze nieuwe rassen moeten ook gecommercialiseerd kunnen worden. We volgen hierin het standpunt van onze brancheorganisatie Plantum. We zijn initiatiefnemer en lid van het International Licensing Platform Vegetable (ILP), waarvan de leden elkaar tegen een redelijke vergoeding toegang geven tot geoctrooieerd biologisch materiaal.

Nieuwe veredelingsmethoden

Er zijn in de laatste jaren een aantal nieuwe veredelingsmethoden ontwikkeld die de ontwikkeling van nieuwe rassen aanmerkelijk kunnen versnellen.  Voor een aantal van deze nieuwe veredelingsmethoden onderzoekt de Europese Commissie op dit moment of ze onder de GGO regulering zouden moeten vallen.

Rijk Zwaan vindt het van maatschappelijk belang dat hier snel duidelijkheid over komt. Rassen die zijn ontwikkeld met nieuwe veredelingsmethoden en die niet wezenlijk verschillen van rassen die op meer klassieke wijze zijn ontwikkeld, zouden wat ons betreft zonder onnodig dure of tijdrovende regulering toegelaten moeten worden. Hierin volgen we het standpunt van onze brancheorganisatie Plantum.

Positie kleine boeren

Rijk Zwaan wil ook in ontwikkelingslanden meerwaarde leveren en hanteert ook hier een hoge kwaliteitsstandaard. We kiezen bewust voor hybride rassen, en daarmee voor de lange termijn. De teelt van deze rassen vraagt een grotere investering dan traditionele ‘zaadvaste’ rassen, maar geeft uiteindelijk een hogere opbrengst en kwaliteit. Deze hybride rassen dragen hiermee bij aan de ontwikkeling van lokale afzetstructuren en een verhoging van de lokale groenteconsumptie. 

Rijk Zwaan is er van overtuigd dat kleinschalige, lokale telers een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening van ontwikkelingslanden. Goede rassen zijn hierbij belangrijk, maar niet voldoende. Om het potentieel van deze rassen te benutten, is kennisoverdracht essentieel. Daarbij werkt Rijk Zwaan intensief samen met overheden, NGO’s en andere (lokale) partners.

Duurzaamheid

Met onze zaden en met onze specifieke kennis en technieken leveren we een bijdrage aan een gezonde toekomst. Onze rassen zorgen voor een steeds efficiëntere benutting van landbouwgrond en een steeds lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor nieuwe rassen moeten we kunnen blijven beschikken over de genetische variatie die de natuur ons biedt. Voor het doen van proeven hebben we een gezonde bodem nodig. Het is dan ook logisch dat we respectvol en duurzaam omgaan met het milieu en onze hulpbronnen. 

Rijk Zwaan gaat niet alleen zuinig om met de aarde, maar heeft ook een duurzame benadering van werkgeverschap. Het primaire doel is medewerkers een prettige en duurzame baan te bieden. Deze aanpak zorgt voor een hoge medewerkertevredenheid en een laag verloop, en leidt voor de onderneming tot gezonde groeicijfers.

Kinderarbeid

Rijk Zwaan keurt kinderarbeid sterk af. Omdat kinderarbeid helaas wel voorkomt in landen waar we actief zijn, zetten we het in deze landen actief op de agenda als gespreksonderwerp met onze partners. 

Omdat we weten dat India met betrekking tot kinderarbeid een risicogebied is, nemen we hier een aantal extra maatregelen. In onze contracten met producenten melden we expliciet dat we kinderarbeid niet toestaan. We laten onze producenten extern auditen. We investeren samen met een aantal collega-veredelingsbedrijven en lokale partners in voorlichting van ouders. Deze werkwijze zullen we op termijn ook in andere landen toepassen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is voor groenteveredeling van groot belang. Om in te kunnen blijven spelen op de wensen vanuit de markt en bij te dragen aan voedselzekerheid, zijn we altijd op zoek naar nieuwe genetische variatie in onze gewassen.

In deze zoektocht werken we wereldwijd samen met genenbanken. We financieren verzamelmissies die de genenbanken in staat stellen hun collecties uit te breiden en genetische bronnen voor de toekomst veilig te stellen. Daarnaast helpen we bij het beschrijven, karakteriseren en vermeerderen van deze genetische bronnen. Daarmee en met de ontwikkeling van nieuwe rassen dragen we direct bij aan het behoud van agro-biodiversiteit en verbeterde groenten voor toekomstige generaties.

CRISPR

Er worden regelmatig nieuwe veredelingsmethoden ontwikkeld teneinde het veredelingsproces, dat de basis is voor plantaardige voedselvoorziening, effectiever te maken en te versnellen. CRISPR is zo een nieuwe veredelingsmethode en derhalve van maatschappelijk belang. De varianten van CRISPR die ons bekend zijn leiden tot een duidelijke versnelling van het veredelingsproces en tot een hogere efficiency.

Met toepassing van bepaalde CRISPR-varianten kunnen verbeterde rassen ontwikkeld worden die ook met de meer traditionele veredelingsmethoden ontwikkeld kunnen worden, maar dan sneller. Het is aan de regelgevende instanties in Europa om te bepalen of deze CRISPR-varianten en daardoor verkregen rassen als veilig gekwalificeerd kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt. In afwachting daarvan ontwikkelen wij nog geen rassen met CRISPR.