Nederlands

Onze benadering van de Sustainable Development Goals

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Het maakt deel uit van wie we zijn en hoe we handelen. We pretenderen niet voor alle mondiale uitdagingen een oplossing te hebben. Maar waar we dat kunnen, nemen we onze verantwoordelijkheid en geven we handen en voeten aan onze missie: Sharing a healthy future. Vanuit die overtuiging proberen wij aan te sluiten bij de 17 Sustainable Development Goals die de Verenigde Naties hebben geformuleerd.

'Het zit in onze genen'

Brochure over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Rijk Zwaan

Download brochure

Overtuigde bescheidenheid

Bij iedere (sub-)doelstelling van de 17 Sustainable Development Goals is wel een element te noemen waarop Rijk Zwaan impact heeft. Een onafhankelijke analyse toont aan dat wij vooral een verschil maken, of  kúnnen maken, in het bestrijden van honger (SDG 2), het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (SDG 8), het stimuleren van verantwoorde productie en consumptie (SDG 12) en het zoeken van samenwerking om deze doelen te bereiken (SDG 17). Hieronder lichten we voor elk van die vier SDG's toe hoe we dat doen. 

SDG 2: Geen honger

SDG 2 staat voor 'Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.'

Samen met onze partners willen wij een groeiende wereldbevolking kunnen blijven voorzien van gezonde producten, rekening houdend met en inspelend op klimaatverandering en de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen (SDG 2.4).

Om nieuwe groenterassen te kunnen ontwikkelen moeten wij kunnen blijven beschikken over de genetische variatie die de natuur ons biedt. Daarom werken wij wereldwijd samen met genenbanken. Rijk Zwaan financiert bijvoorbeeld verzamelmissies die de genenbanken in staat stellen hun collecties uit te breiden en genetische bronnen voor de toekomst veilig te stellen (SDG 2.5).

SDG 8: Waardig werk en economische groei

SDG 8 staat voor 'Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.'

Wij dragen bij aan een duurzame economische groei door verbeterde rassen te ontwikkelen, die kunnen zorgen voor een efficiëntere benutting van landbouwgrond en een lager verbruik van energie en water (SDG 8.4). 

Bedrijfsdoelstelling nummer 1 bij Rijk Zwaan is 'onze medewerkers een prettige en duurzame baan te bieden met goede arbeidsvoorwaarden'. Dit principe is leidend in de keuzes die wij maken. Op ieder niveau, overal ter wereld. Daarmee dragen wij bij aan waardig werk voor iedereen (SDG 8.5). 

 

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12 richt zich op het verzekeren van 'duurzame consumptie- en productiepatronen'.

Eén van onze veredelingsdoelen is om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen (SDG 12.4). Ook zetten we in op een langere houdbaarheid, zodat er minder voedsel wordt verspild (SDG 12.3). 

SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

SDG 17 beoogt 'de implementatiemiddelen te versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling te revitaliseren'

Aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande groenten dragen bij aan de ontwikkeling van lokale afzetstructuren en een verhoging van de groenteproductie en -consumptie. Kennisoverdracht is daarbij een belangrijk uitgangspunt (SDG 17.16).

We werken intensief samen met overheden, NGO’s en andere (lokale) partners.. Bijvoorbeeld via het publiek-private samenwerkingsproject SEVIA, waarbij kennis over tuinbouwtechnieken zich via het ‘train the trainer’ principe verspreid over Tanzania (SDG 17.17).

Lees meer over SEVIA en andere samenwerkingsprojecten.