Nederlands

Veilig gebruik van behandelde zaden en bewaaradvies voor zaden

Met het gebruik van ontsmet zaad is het verstandig om voorzorgsmaatregelen in acht te nemen voor uw eigen veiligheid en de bescherming van het milieu. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze voorzorgsmaatregelen (1). Daarnaast vindt u hier ook bewaaradvies voor zaden (2).

1. Advies veilig gebruik ontsmet zaad

Algemeen
Gebruik geen behandeld zaad voor menselijke of dierlijke consumptie of voor andere verwerking. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Behandel verpakkingen met zaad voorzichtig. Vermijd contact met de huid en ademhalingswegen en draag beschermende kleding gedurende handelingen met het behandelde zaad en het schoonmaken van zaaiapparatuur. Was handen en blootgestelde huid vóór maaltijden en na het werk. Bedek of verwijder gemorst zaad. Houd behandelde zaden weg van oppervlaktewater.

Voor het zaaien
Vermijd blootstelling aan stof wanneer de zakken worden geopend, en bij het vullen of leegmaken van de zaaimachine. Breng bij het vullen het eventueel aanwezige stof uit de zaaizaadzak niet over in de zaaimachine. Behandel het reeds ontsmette zaaizaad niet met andere producten. 

Bij het zaaien
Wanneer een pneumatische zaaimachine met vacuüm wordt gebruikt, moet de luchtstroom met eventueel daarin aanwezig stof van behandeld zaad naar het grondoppervlak of in de grond worden gericht via zogenaamde deflectoren. Zaai de aanbevolen hoeveelheid zaad. Om vogels en zoogdieren te beschermen moeten behandelde zaden volledig in de bodem worden ondergewerkt, ook aan het begin en einde van de rij. 

Na het zaaien
Laat geen lege zakken of behandelde zaden onbedekt achter in het milieu. Verwijder ze volgens de locaal geldende voorschriften. Zorg er voor dat restanten behandeld zaad weer in de originele zakken worden gedaan. Gebruik lege zaaizaadzakken niet voor andere doeleinden. 

Zaden behandeld met Mundial (fipronil): extra aandacht voor bladluizen bestrijding
Wanneer u zaad gebruikt met een Mundial ontsmetting, dan bladluizen zodanig bestrijden dat er geen honingdauw wordt gevormd waar bijen op af kunnen komen.

Informatie in andere talen

For information in other languages, download the pdf below, or go to

 Information in English

Precaution icons safe use of treated seed NL

Informatie in andere talen

Euroseeds

Deze voorzorgsmaatregelen zijn opgesteld door Euroseeds, www.euroseeds.eu

2. Bewaaradvies voor zaden

Richtlijnen voor de bewaring van zaden in ongeopende Rijk Zwaan verpakking tijdens transport en opslag tot aan het zaaimoment.

Bewaarcondities

  • Bewaar de ongeopende verpakking droog bij een constante temperatuur van 15 graden Celsius en 30% relatieve luchtvochtigheid, bij voorkeur in de originele kartonnen doos.
  • Bewaring buiten de range van 5 tot 20 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 40% heeft negatieve invloed op de kwaliteit van het zaad. Voorkom daarom dat de ongeopende verpakking wordt blootgesteld aan direct zonlicht, regen, hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid.
  • Open de verpakking kort voor het zaaimoment. Na openen van een verpakking is zaad beperkt houdbaar.

Uitzonderingen op bovenstaand advies zijn vermeld op de verpakking.

uitleg bewaaradvies voor zaden